Условия

Заявете своя автомобил на адрес удобен за вас

Условия за отдаване под наем на автомобили и бусове

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА-с настоящият договор Наемодателят отдава под наем автомобил на Наемателя при следните условия:

 

2.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: - МПС-то се отдава на Наемателя с приемо-предавателен протокол в изрядно техническо състояние и добър външен вид,както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ.Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място и в същото състояние. - закъснението при връщане на автомобила се заплаща от Наемателя по тарифи, предварително уточнени в ценовата листа. - неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от Наемателя за повече от шест часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване по чл.206НК и Наемодателят уведомява компетентните органи и застрахователната компания, като обявява автомобила за общонационално издирване и си запазва всички права по този договор.

 

3.ЩЕТИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ: - щети,нанесени от Наемателя вследствие на неправомерно използване на автомобила( употреба на алкохол,наркотици идр.) са изцяло за сметка на Наемателя. - щети,нанесени от Наемателя, за които същият не представи протокол от КАТ, се поемат изцяло от Наемателя. - отговорността по отношение на щети на трети лица, ако е причинена виновно от Наемателя,се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка ГО от застрахователната организация в рамките на общия давностен срок. - при нанесени щети по вина на Наемателя, чието отстраняване налага престой на автомобила в сервиз, Наемодателят има право да изисква заплащане до 50% от наемната цена на автомобила за срока на престоя като пропусната полза. - АВТОМОБИЛЪТ Е С МАРКИРАНИ ВЪЗЛИ,АГРЕГАТИ И ДЕТАЙЛИ И ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДМЯНА ДЕПОЗИТЪТ НЕ СЕ ВРЪЩА, А КЛИЕНТЪТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.209НК И ЗЗД - при повреда,загуба, кражба или унищожаване на талон или номера на автомобила Наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от два дни. - при повреда,загуба, кражба или унищожаване на ключ Наемателят дължи неговата равностойност.

 

4.ЦЕНИ И ДЕПОЗИТ: -наемната цена на автомобила се определя на базата на ценовата листа, с която Наемателят е запознат предварително.Депозитът е гаранция за добросъвестното ползване на автомобила и не може да се ползва за плащане при удължаване на договора. При констатиране на липси или повреди, стойността им се удържа от депозита. - депозита се освобождава след връщане на автомобила. Размера на депозита е определен в ценовата листа. - при нанесени щети за които Наемателят представи протокол от КАТ, депозита се удържа до изплащане на щетите от застрахователя и тяхното пълно обезщетяване. - депозита се отнема при кражба на МПС-то, предмет на наемния договор.

 

5.ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ: наемодателят не отговаря за щети, причинени на Наемателя или трети лица в резултат от техническата неизправност на предоставения автомобил, възникнала в следствие от неправилната експлоатация от Наемателя. Наемодателят се задължава в срок от 48 часа да подмени отдадения автомобил в случай на авария ( повреда), възникнала не по вина на Наемателя.

 

6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ: - Наемателят е длъжен да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин; да съхранява документите на автомобила, талон и ключове, като не допуска оставането им в автомобила при престой( в противен случай носи отговорност по НК); при настъпване на злополука,щета или повреда, да предприеме всички необходими мерки за спасяване на наетото МПС, ограничаване и намаляване на щетите по него; в случай на злополука или щета по МПС-то ( с изключение на дребни инциденти) да спази изискванията на ЗДП, относно съставянето на протокол от КАТ и набавянето на други необходими документи. Наемателят веднага уведомява Наемодателя (при първа възможност или в срок от шест часа от настъпването на щетата), като съобщава и всички факти, обстоятелства и данни(имена на свидетели и др.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети. - Наемателят няма право да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др. товари; да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти; да преотстъпва автомобила на трети лица; да го ползва за задгранични пътувания, без изричното съгласие на Наемодателя. - Наемателят трябва да притежава редовно свидетелство за управление на МПС, със стаж над 3 год. - Наемателят дава съгласие личните му данни, използвани в договора да бъдат използвани за търсене на наказателна и гражданска отговорност, в случаите предвидени от закона.

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: - Всички изменения и допълнения на договора,както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни,ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се разрешават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл.228,229 от ЗЗД и ЗДП и всички други нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните. Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 187 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 187 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/rentit/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/rentit/public_html/storage/framework/sessions/YUQBQZl5wa7T5hpOoh2scBaEEYREyZlhflz2gf1L', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"auz88prNJqzwTSuwjTEfXOFIZiixWbONJMSGkart";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://www.rentit.bg/usloviya";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/rentit/public_html/storage/framework/sessions/YUQBQZl5wa7T5hpOoh2scBaEEYREyZlhflz2gf1L', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"auz88prNJqzwTSuwjTEfXOFIZiixWbONJMSGkart";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://www.rentit.bg/usloviya";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/rentit/public_html/storage/framework/sessions/YUQBQZl5wa7T5hpOoh2scBaEEYREyZlhflz2gf1L', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"auz88prNJqzwTSuwjTEfXOFIZiixWbONJMSGkart";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://www.rentit.bg/usloviya";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('YUQBQZl5wa7T5hpOoh2scBaEEYREyZlhflz2gf1L', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"auz88prNJqzwTSuwjTEfXOFIZiixWbONJMSGkart";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://www.rentit.bg/usloviya";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 74